شخص وابسته ها، مقوا ها، Hangsell تول د کننده صفحه نما ش / تام ن کننده در چ ن، ارائه شخص وابسته ها خلاق با قلاب، مقوا Hangsell ها، تبل غات غرفه و غ ره.

جزئیات محصول

<دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> Jiechuang ها، با سال & # 39؛ تجربه، ک از مقوا خلاق حرفه ا آو زان نما ش شخص وابسته فروش با قلاب تام ن کننده در چ ن است. خوش آمد د برا در افت خدمات سفارش با ما و ا به طور مستق م خر د ک ف ت و تخف ف محصولات به پا ان رس د در چ ن از کارخانه ما ساخته شده در

<سبک دهانه="فونت، اندازه: 18px؛">. <قو> <دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> اطلاعات عموم در در

از

در
از

<قو> <دهانه سبک=" فونت خانواده : با Arial، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 18px؛ "> توض حات محصول در

< td=""> <دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> سفارش کن د < td=""> <دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> تخت، قبل از مونتاژ، مونتاژ در
<دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> صفحه نما ش کاغذ مخفف کامل است برا آ تم ها فصل ، محصولات تبل غات برا گرفتن مشتر ان توجه، با ک ف ت بالا چاپ & nbsp؛ تصو ر برجسته شرکت و محصولات در فروشگاه ها سبک در
<دهانه =="" "font-.="" خانواده:="" arial،="" دخان،="" بدون="" سر="" ف؛="" "=""> مورد در <دهانه سبک=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ "> ها شخص وابسته خلاق با قلاب در
<دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> مدل در <دهانه سبک=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ "> سفارش
از در
<دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> سبک مواد در <دهانه =="" "فونت="" خانواده:="" arial،="" دخان،="" بدون="" سر="" ف؛"=""> بالا کاغذ با ک ف ت مقوا در
<دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> اندازه در
<دهانه سبک="فونت خانواده: با Arial ، دخان، بدون سر ف؛ " سبک=""> رنگ در <دهانه ="="" فونت="" خانواده:="" arial،="" دخان،="" بدون="" سر="" ف؛="" "=""> 4C + 0C، 4C + 1C، 4C + 2C در
<دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> چاپ در به چاپ افست در
<دهانه سبک="فونت خانواده: با Arial، دخان، بدون سر ف؛ "> تکم ل کن د <دهانه سبک=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ "> UV پوشش داده شده، جلا، مات / لم ن ت براق، طلا / نقره ا مسدود کن د
<دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> بسته بند در


از

<قو> <دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 18px؛ "> پرسش و پاسخ: در <دهانه سبک=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ ">
از 1. چگونه م توانم ک نقل قول است؟ در

<دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> قبل از به نقل از، ما با د برخ از اطلاعات پا ه در مورد آ تم اند و nbsp؛ در <. p="">

<دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> اطلاعات پا ه شامل مرجع سازه، ابعاد جزئ ات، درخواست مواد، گراف ک چاپ، و مقدار در

<دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> & nbsp؛ در
از 2. من مطمئن هستم که به اندازه ن ست، م تواند به شما کمک کند تا آن را طراح در؟

<دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> بله ما اندازه بسته بند محصولات خود را بگو د و چگونه شما را به آنها نما ش، پس ما م توان د اندازه جزئ ات با توجه به طراح از در

<دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> طرح و تر ن
از & nbsp؛ در
از 3. & nbsp؛ در چه است. راه حل اگر محصولات در افت شکسته است در

<دهانه سبک="فونت خانواده: با Arial، helvetic ک بدون سر ف؛ "> ا ن مورد ن از به دو برابر چک. هنگام که شما ک و تر ن شکسته شده است، لطفا به برخ از عکس بر رو آ تم ها شکسته، و برا ما ارسال کن د

<سبک دهانه="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> بلافاصله ، ما دو برابر خواهد شد را بررس کن د، اگر آن را قبل از تحو ل شکسته، ما به شما آزادانه مجددا ارسال خواهد شد
از & nbsp؛ در است.
4. هنوز سفارش کوچک به شما رجوع کن د

<سبک دهانه="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> بله، به منظور کوچک در دسترس است؟. اما ق مت بس ار بالاتر خواهد بود، چرا که ما تول د کننده کارخانه، و مهم ن ست که چگونه بس ار از در

<دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> قطعات انجام خواهد شد، ماش ن آلات ن از به ناهار
از & nbsp؛ در است.
5. چه مدت برا ساخت نمونه ها

<دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> به طور معمول، آن طول م کشد در مورد 2-3days؛ اما برا پرونده بزرگ و پ چ ده، ممکن است ما 3-5days م با د
از & nbsp؛ در است.
6. چه در مورد زمان منجر به & nbsp؛ در

<دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> آن را در مقدار بستگ دارد، آن را 10-15روز را برا کمتر از 3000PCS
از & nbsp؛ در است.
7. آ ا نمونه متهم
از بله، نمونه جد د شارژ م شود، اما هز نه نمونه تمام خواهد شد بازپرداخت پس از محل سفارش خود را
از & nbsp؛ در؟ است.
8. مدت پرداخت چ ست
ما حما ت TT، وسترن ون ون، چک، و پول نقد
از & nbsp؛ در؟ است

Hot Tags: مقوا خلاق قطع فروش نما ش شخص وابسته با قلاب، چ ن، کارخانه، تام ن کننده، سفارش ، تخف ف، ساخته شده در چ ن
پرس و جو

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید