شخص وابسته ها، نما ش خرده فروش ، مقوا تول د کننده صفحه نما ش / تام ن کننده در چ ن، ارائه سفارش کارتن شخص وابسته ها پا ه، نما شگاه ها، مقوا ها پا ه، کارتن مقاله ها رک، نما ش راه راه رک برا فروشگاه و غ ره

جزئیات محصول

در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در Jiechuang ها، با سال و # 39؛ تجربه، ک از حرفه ا مقوا سفارش تام ن کننده صفحه نما ش ا ستاده شخص وابسته در چ ن است. خوش آمد د برا در افت خدمات سفارش با ما و ا به طور مستق م خر د ک ف ت و تخف ف محصولات به پا ان رس د در چ ن از کارخانه ما ساخته شده

<سبک دهانه="فونت، اندازه: 18px؛"> <قو> <سبک دهانه="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> اطلاعات عموم در <قو> <دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> در در

از

در
از

<دهانه سبک=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 18px؛ "> چرا استفاده از مقوا شخص وابسته ها پا ه است

<دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> کارتن & nbsp؛ در شخص وابسته ها پا ه قادر به ترو ج محصولات خود را در ک که د گر رسانه بازار اب به سادگ cann OT، آنها م توان به: در

<دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛">. افزا ش خر د impluse در

<سبک دهانه="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛">. مقرون به صرفه راه حل موقت نما ش در

<سبک دهانه="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛">.. نما ش ارتباطات گراف ک رنگ در

<سبک دهانه="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛">. افزا ش آگاه نام تجار در

<سبک دهانه="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛">. سازگار با مح ط ز ست و به راحت recyled در

<دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛">. جمع و جور و آسان به پ اده ساز کن د

<دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛">. آسان برا کالا در فروشگاه ها

<دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛">. حداقل فضا مورد ن از در فروشگاه در

<دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛">. تخت کشت به صورت فله و ا پ ش مونتاژ گز نه در

در
از

<دهانه سبک="فونت، اندازه: 18px؛"> <قو> <سبک دهانه="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> توض حات محصول در در

< tr="">

در <دهانه سبک=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ "> محصولات: در

در <دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> سفارش کارتن شخص وابسته ها پا ه در

<دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> مواد اصل : در

< td="">

<دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> راه راه و nbsp؛ مقوا و nbsp؛ B فلوت، E فلوت، BE فلوت ... در

<دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> چاپ: در

<دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> CMYK چاپ، چاپ فلکسو، چاپ د ج تال در

<دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> اتمام: در

<سبک دهانه="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> براق / مات لم ن ت، براق / مات پوشش لاک الکل، پوشش اشعه ماوراء بنفش در

در <دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> بسته بند : در

<دهانه سبک="فونت خانواده : با Arial، دخان، بدون سر ف؛ "> بسته تخت / بسته بند ن مه مونتاژ / بسته بند از پ ش مونتاژ در

<دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> نمونه & nbsp؛ در زمان: در

<دهانه سبک="فونت خانواده: با Arial، دخان، بدون سر ف؛ "> 1-3 & nbsp؛ در روز در

<دهانه سبک=" فونت خانواده: Arial، دخان ، بدون سر ف؛ "> زمان تول د: در

<دهانه سبک=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ "> 10-12days در

<دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> MOQ: در

<دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ "> کوچک و بزرگ مقدار پذ رفته در

<دهانه سبک=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون -serif؛ "> نصب از & amp؛ ODM و & quot؛ در

<دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> نصب از & amp؛ ODM & nbsp؛ در سفارشات و nbsp؛ و & nbsp؛ خوش آمد د، م محرمانه ارائه کن د

در
از به <قو> <دهانه سبک=" فونت، اندازه: 18px؛ فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ "> چه خدمات JC POP ها، پ شنهادات در در

<دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛">. طراح ساختار نما ش را گان در

<سبک دهانه="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛">. در تول د خانه از طراح تا بسته بند در

<سبک دهانه="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛">. صفحه نما ش، قهوها ، چاپ فلکسو و چاپ د ج تال در

<سبک دهانه="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛">. نمونه ساز از & amp؛ رنگ کامل و پ اس ها ساختگ در

<دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛">. اجرا م شود تول د حجم کوچک و بزرگ کن د

<دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛">. تخت، کامل و ا بخش از مونتاژ صفحه نما ش در

<دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛">. خدمات محصول را گان پر کن د

<سبک دهانه="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛">. مجمع ورق آموزش در

<سبک دهانه="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛">. را محرمانه کن د

<دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛">. نصب شده و ODM استقبال
از در

در
از

Hot Tags: سفارش مقوا غرفه ها شخص وابسته، چ ن ، کارخانه، تام ن کنندگان، سفارش ، تخف ف، ساخته شده در چ ن
پرس و جو

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید