کمپرس بن، مقوا کمپرس بن، POS کارتن کمپرس بن تول د کننده / در چ ن، ارائه سفارش د و د POS کارتن کمپرس بن، داغ پاپ فروش کارتن شمارنده ها، سفارش راه راه مقوا پالت ها مدت انباردار و غ ره.

جزئیات محصول

در
از

<سبک دهانه="فونت خانواده: & # 39 ؛ بدون طنز MS & # 39 ؛؛ اندازه فونت: 24px؛ "> مشخصات محصول در
از

<سبک دهانه=" فونت، اندازه: 18px؛ "> <قو> < سبک="" دهانه="فونت خانواده: & # 39؛ طنز بدون MS & # 39 ؛؛"> اطلاعات عموم در در

<دهانه ="="" فونت="" خانواده:="" &="" #="" 39؛="" طنز="" بدون="" ms="" &="" #="" 39="" ؛؛="" "="">

<دهانه سبک="فونت، اندازه: 18px؛"> <قو> <سبک دهانه="فونت خانواده: & # 39؛ طنز بدون MS & # 39 ؛؛"> <ب r=""> در در

<سبک دهانه="فونت، اندازه: 18px؛"> <قو> <سبک دهانه="فونت خانواده: & # 39 ؛ بدون طنز MS & # 39 ؛؛ "> توض حات محصول در در

<دهانه سبک=" فونت خانواده: & # 39؛ طنز بدون MS & # 39؛ ؛ "> مواد: 350G CCNB + K5 راه راه و nbsp؛ در

<سبک دهانه=" فونت خانواده: & # 39؛ طنز بدون MS & # 39 ؛؛ "> چاپ: 4C چاپ افست و nbsp ؛ در

<دهانه سبک="فونت خانواده: & # 39؛ بدون طنز MS & # 39 ؛؛"> درمان سطح: براق / مات ف لم لم ن ت، نفت لم ن ت، پوشش لاک الکل زدن، UV پوشش از & nbsp؛ در

<دهانه سبک="فونت خانواده: & # 39؛ بدون طنز MS & # 39 ؛؛"> طراح ساختار: سفارش کن د

<سبک دهانه="فونت خانواده: & # 39؛ طنز بدون MS & # 39 ؛؛"> MOQ: 200PCS، هر مقدار موجود است در

<دهانه سبک="فونت خانواده: & # 39؛ طنز بدون MS & # 39 ؛؛ "> زمان نمونه: از 1 به 3 روز و nbsp؛ در

<سبک دهانه=" فونت خانواده: & # 39؛ بدون طنز MS & # 39 ؛؛ "> سرب زمان: 10 تا 12 روز از & nbsp؛ در

<دهانه سبک=" فونت خانواده: & # 39؛ بدون طنز MS & # 39 ؛؛ "> Packa گ نگ: بسته بند تخت موجب صرفه جو در کت حمل و نقل و ا با توجه به ن از و nbsp خود در

<دهانه سبک="فونت خانواده: & # 39؛ بدون طنز MS & # 39 ؛؛"> مز ت: آسان به جمع آور . عرضه تخت بسته بند شده، مونتاژ و nbsp؛ در

در
از

<دهانه سبک="فونت، اندازه: 18px؛"> <قو> <سبک دهانه="فونت خانواده: & # 39؛ بدون طنز MS & # 39 ؛؛ "> مزا ا ما در در

<دهانه سبک=" فونت خانواده: & # 39؛ بدون طنز MS & # 39 ؛؛ "> 1 تول د کننده پ شرو در نقطه از کسب و کار ها فروش در

<سبک دهانه=" فونت خانواده: & # 39؛ طنز بدون MS & # 39 ؛؛ "> 2 ارائه ط ف خدمات از طراح ، نمونه اول ه برا تول د و همه ا ن ها در خانه کار برا اطم نان از در

<دهانه سبک=" فونت خانواده: & # 39؛ کم ک بدون MS & # 39 ؛؛ "> دقت و زمان تحو ل کارآمد و nbsp؛ در

<سبک دهانه=" فونت خانواده: & # 39؛ بدون طنز MS & # 39 ؛؛ "> 3 اشغالگر در حدود 10000 متر مربع کارگاه و مجهز شدن دستگاه چن ن دستگاه چاپ KBA 4C در

<سبک دهانه="فونت خانواده:. & # 39؛ بدون طنز MS & # 39 ؛؛ "> با 120 * 160cm اندازه چاپ، mountingmachine مقاله به صورت خودکار، خودکار چسب ماش ن، ماش ن شانس نفت. و nbsp؛ در

<دهانه سبک="فونت خانواده: & # 39؛ طنز بدون MS & # 39 ؛؛"> 4 خدمت بس ار از شرکت ها شناخته شده مانند Dinsey، Maybelline به، L & # 39 . اورآل، کودک، فررو، و غ ره و nbsp؛ در

در
از

<قو> <سبک دهانه="فونت خانواده: & # 39 ؛ بدون طنز MS & # 39 ؛؛ اندازه فونت: 18px؛ "> چرا نما ش مقوا و nbsp را انتخاب نما د. در

<دهانه سبک="؟" "="" فونت="" خانواده:="" &="" #="" 39="" ؛="" بدون="" طنز="" ms="" &="" #="" 39="" ؛؛="" "=""> 1 آثار هنر قالب را م توان برا طراح ها گراف ک و ژه ارائه م گردد. در

<دهانه سبک=" فونت خانواده: & # 39؛ طنز بدون MS & # 39 ؛؛ "> 2 برا عم قا ساخت و منظور ارتقاء تصو ر از مشتر ان & # 39؛ . شرکت و nbsp؛ در

<سبک دهانه="فونت خانواده: & # 39؛ بدون طنز MS & # 39 ؛؛">. 3 برا ترو ج در فعال ت ا روز بزرگ و nbsp؛ < span=""> در

<دهانه سبک="فونت خانواده: & # 39؛ بدون طنز MS & # 39 ؛؛"> 4 صفحه نما ش مقوا سفارش با pringting خاص م تواند چشم نواز و nbsp؛ در

<سبک دهانه="فونت خانواده: & # 39؛ طنز بدون MS & # 39 ؛؛"> 5 م تواند مسطح بسته بند شده به صرفه جو در هز نه ها

<. htmlcontent="">

Hot Tags: د و د سفارش کاغذ و مقوا POS کمپرس بن، چ ن، کارخانه، تام ن کننده، سفارش ، تخف ف، ساخته شده در چ ن
پرس و جو

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید