ارائه رنگارنگ چاپ افست کاغذ و مقوا POS ها جعبه کمپرس بن برا نوش دن ، چشم نواز بزرگ اندازه لوازم التحر ر توسعه کارتن کمپرس بن نما ش برا ش ر، محصولات غذا و آشام دن ، آب م وه، سبک جد د چاپ ساده ها مقوا استفاده برا فا ل ها و ا مجلات و غ ره.

جزئیات محصول

<دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 24px؛ "> جز ات محصول در

<دهانه سبک=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 18px؛ "> اطلاعات عموم در

از

در
از

<دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 18px؛ "> توض حات محصول در

<جدول> <دهانه سبک=" فونت خانواده: با Arial ، دخان، بدون سر ف؛ "> مدل در <دهانه سبک=" فونت خانواده: Arial، دخان ، بدون سر ف؛ "> JC صفحه نما ش پاپ در <سبک دهانه=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ "> محل منبع در <دهانه سبک=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ "> شنزن، چ ن (سرزم ن اصل ) در <دهانه سبک=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ "> اندازه در <دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> سفارش کن د < tr=""> <دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> ساختار در <سبک دهانه="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> سفارش کن د <دهانه سبک="فونت خانواده: با Arial، او lvetica، بدون سر ف؛ "> مواد در <دهانه سبک=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ "> 250G greyboard از & amp؛ مقاله الکترون ک برا ش ار ها آموزش است که 2/5 م ل متر ضخامت در <دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> چاپ در <دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> CMYK 4C چاپ افست، در <دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> ساختار طراح در <دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> ما و nbsp؛ ارائه نقاش 3D برا تصو ب خود را، ک هز نه ساختار موثر و مناسب را طراح کنند. سپس به ارسال قالب (قالب برش) برا شما طرح ا جاد کن د <دهانه سبک="فونت خانواده:. Arial، دخان، بدون سر ف؛ "> آثار هنر طراح کن د <دهانه سبک=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ "> سفارش کن د <دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> فرمت آثار هنر در <دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> AI، PDF، CDR، به دنبال آثار هنر در <دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> MOQ در <دهانه سبک=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ 53 "> 100 واحد، سفارش نمونه قابل قبول <هستند span=""> در <دهانه سبک=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ "> هز نه نمونه در <سبک دهانه="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> پس از سفارش شما قرار م ، هز نه نمونه کد عکس خواهد . UND در <دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> زمان نمونه در <دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> 1-3 روز در <عرض td="53"> <دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> زمان تحو ل در <دهانه سبک=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ "> 10-12 روز در <سبک دهانه=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ "> بسته بند در <سبک دهانه=" فونت خانواده: با Arial، دخان، بدون سر ف؛ "> تخت ها K = A بسته بند شده صادر کارتن در <دهانه سبک=" فونت خانواده: با Arial، دخان، بدون سر ف؛ "> حمل و نقل در <دهانه سبک=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ "> از طر ق در ا، از طر ق هوا، نمونه خواهد شد توسط اکسپرس پ ک (DHL، UPS، فدرال اکسپرس، TNT) در

در <دهانه سبک="فونت خانواده حمل: با Arial، دخان، بدون -serif؛ "> & nbsp؛ در
از & nbsp؛ در <دهانه سبک=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 18px؛ "> مزا ا رقابت : در در

<دهانه سبک=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ "> 1.Weight نور ش شه رنگ & nbsp؛ در ا ن & nbsp؛ در آسان به حمل و نقل و حمل در

<سبک دهانه="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> 2.Environmentally پسند و nbsp؛ - & nbsp؛ در. آن & nbsp؛ در م تواند به & nbsp؛ 75 مواد باز افت شده و 100 قابل باز افت پس از استفاده از & nbsp؛ در

<دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> 3 .Printable و nbsp؛ - ما نسخه قابل چاپ مستق م بر رو & nbsp؛ در بسته بند جعبه & nbsp؛ در سطح با نتا ج با ک ف ت برتر در

<دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> 4. . آسان برا کار با و nbsp؛ - & nbsp؛ در ا ن & nbsp؛ در آسان نصب و راه انداز ، هز نه حمل و نقل صرفه جو ، کار و قدرت و nbsp؛ است و nbsp در

<دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون -serif؛ "> 5.Knocked پا ن packing- & nbsp؛ در ا ن & nbsp؛ در م توان پا ن زدم بسته بند شده برا صرفه جو در هز نه حمل و نقل در

<سبک دهانه=" فونت خانواده: Arial، دخان، sans- سر ف؛ "> 6.Customizability دوستانه- و nbsp؛ & nbsp؛ در PACKAGIN گرم جعبه و nbsp؛ را م توان در هر دو ساختار و گراف ک در

سفارش <سبک دهانه="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> 7.Eye catching- و nbsp؛ & nbsp؛ در جعبه بسته بند و nbsp؛ است & nbsp؛ در مناسب برا کالاها تجارت و ارتقاء
از & nbsp؛ در
از & nbsp؛ در <سبک دهانه="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 18px؛"> محدوده از محصولات ما عبارتند از: در در

<دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> کارتن موقت تظاهرات، کاغذ صفحه نما ش ا ستاده، کارتن ها ، نقطه ا از فروش نما ش، نما ش مقوا طبقه، در

<سبک دهانه="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> نما ش هوک راه راه، کمپرس ورو در ظروف را، نما ش Sidekicks، نما ش پالت، شمارنده جعبه ها، POP شخص ا ستاده، توتم / لاما در

<سبک دهانه="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛"> پا ه، خرده فروش بسته بند و غ ره < برز="" ل=""> & nbsp؛ در
از در

Hot Tags: رنگارنگ چاپ افست کاغذ و مقوا POS کمپرس جعبه صفحه نما ش بن برا نوش دن ، چ ن، کارخانه، تام ن کننده، سفارش ، تخف ف، ساخته شده در چ ن
پرس و جو

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید