پاپ نما ش، صفحه نما ش راه راه، تول د کننده کارتن ها / تام ن کننده در چ ن، ارائه Sidekicks راه راه مقوا پاپ ها

جزئیات محصول

در
از

<دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان ، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 18px؛ رنگ: rgb (255، 0، 0)؛ "> اطلاعات عموم در

از

در
از

<سبک دهانه=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 18px؛ رنگ: rgb (255، 0، 0)؛ "> توض حات محصول در <دهانه سبک=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 18px؛ ">
از ا ن نما ش هستند و & quot؛ جلو نشان م دهد و & quot؛ که در آنها فرمان املاک و مستغلات در ک طبقه از فروشگاه، توقف خر داران آنها را در محصول و # 39؛ s به ارائه خاص نما ش بصر م تواند باشد. پ چ ده، پنجره ها بزرگ ا طراح شده و ارائه شده در لا ه ساده از محصولات تک، بسته به اهداف بازار اب خود را
از
از
از به 1) مزا ا محصول: در
از در

<دهانه سبک=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون دندانه؛ اندازه فونت: 18px؛ "> به طور کامل برا بارگ ر کالا در

<سبک دهانه="مونتاژ" "="" فونت="" خانواده:="" arial،="" دخان،="" بدون="" سر="" ف؛="" اندازه="" فونت:؛="" 18px="" فونت="" "=""> تمام رنگ ها و ابعاد را م توان با توجه به جزئ ات مورد ن از خود کن د

<دهانه سبک="تغ" ر":="" با="" arial،="" دخان،="" بدون="" سر="" ف؛="" اندازه="" فونت:="" 18px؛="" "=""> قو ، ساختار محکم، با دوام، تداوم و ضد بلبر نگ مطبوعات و nbsp؛ آسان به جمع آور کن د

<دهانه سبک=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون -serif؛ اندازه فونت: 18px؛ "> تبل غات، ترو ج محصولات و ارزش نام تجار در

<دهانه سبک=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 18px؛ "> ذخ ره ن رو کار

در
از

<دهانه سبک=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 18px؛ رنگ: rgb (255، 0، 0)؛ "> 2) مشخصات: و nbsp؛ در

<دهانه سبک=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 18px؛ "> مواد: 100 باز افت مقوا راه راه در

<سبک دهانه=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 18px؛ "> حجم: سفارش کن د

<دهانه سبک=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 18px؛ "> چاپ: چاپ CMYK: پنتون، چاپ رنگ نقطه ا در

<سبک دهانه=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 18px؛ "> درمان سطح: ف لم براق / مات لم ن ت، پوشش و UV، ورقه ورقه شدن نفت و ب شتر در

<سبک دهانه=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون -serif؛ اندازه فونت: 18px؛ "> نمونه وس ع زمان: 1 تا 3 روز در

<دهانه سبک=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 18px؛ "> سرب محدوده زمان : 8 تا 15 روز در

<دهانه سبک=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 18px؛ "> بسته بند : بسته بند تخت، بسته بند منحصر به فرد، نما ش بسته با کالا ا مورد ن از خود را در

در
از

<سبک دهانه="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 18px؛ رنگ: rgb (255، 0، 0)؛ "> 3) ط ف وس ع از محصولات ما: و nbsp؛ در

<دهانه سبک=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 18px؛ "> آرا ش و بهداشت صفحه نما ش صفحه نما ش / مقوا / نقطه ا از صفحه نما ش فروش / کارتن نما ش طبقه / نما ش قلاب راه راه / سطل تخل ه / نما ش Sidekicks / نما ش پالت / کانتر جعبه ها صفحه نما ش / POP موضع شخص ا ستاده / توتم / لاما / بسته بند کالا در

Hot Tags: sidekicks راه راه نما ش مقوا پاپ، چ ن، کارخانه، تام ن کننده، سفارش ، تخف ف، ساخته شده در چ ن
پرس و جو

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید